Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bok / Jakobs bok
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 3
1 Men se, jag, Jakob, önskar tala till eder, som äro renhjärtade. Blicken med fasthet uppåt till Gud och bedjen till honom med orubblig tro, så skall han trösta eder i edra sorger och han skall tala för eder sak och låta rättvisa drabba dem som trakta efter eder undergång.
2 O, alle I, som ären renhjärtade! Upplyften edra huvuden och anammen Guds behagliga ord samt mätten eder på hans kärlek, ty därtill haven I tillåtelse evinnerligen, om I ären ståndaktiga.
3 Men ve, ve eder, som icke ären renhjärtade utan ären orena inför Gud på denna dag, ty om I icke omvänden eder, så är landet förbannat för eder skull, och lamaniterna, som icke äro orena som I - och dock äro de förbannade med en svår förbannelse - skola gissla eder, ja, till eder undergång.
4 Ty tiden kommer snart, om I icke omvänden eder, då de skola äga edert arveland, och Herren Gud skall föra de rättfärdiga ut ifrån eder.
5 Se, lamaniterna, edra bröder, som I haten för deras orenhet och den förbannelse, som vidlåder deras hud, äro rättfärdigare än I. De hava nämligen icke glömt Herrens befallning, vilken gavs våra fäder, att de icke skulle hava mer än en hustru och inga bihustrur, och att otukt icke skulle begås ibland dem.
6 Nu hålla de detta bud, och därför skall Herren Gud icke förgöra dem utan vara barmhärtig mot dem, och en dag skola de bliva ett välsignat folk.
7 Se, deras män älska sina hustrur, och deras hustrur älska sina män, och deras män och hustrur älska sina barn. Deras otro och hat emot eder är en följd av deras fäders ondska. Ären I då bättre än de i eder Skapares åsyn?
8 O, mina bröder! Jag fruktar, att om I icke omvänden eder från edra synder, så bliver deras hud vitare än eder, då I och de skola framföras för Guds tron.
9 Därför giver jag eder ett bud, som är Guds ord, att I icke mera smäden dem för deras mörka huds skull, ej heller skolen I förolämpa dem för deras orenhets skull, utan I skolen komma ihåg eder egen orenhet och minnas, att deras orenhet kom för deras fäders skull.
10 Därför skolen I komma ihåg, huru I haven fyllt edra barns hjärtan med sorg förmedelst det exempel I haven satt för dem. Kommen också ihåg, att det är eder möjligt att medelst orenhet bringa edra barn till undergång, men att deras synder då bliva hopade på edra huvuden på den yttersta dagen.
11 O, mina bröder! Hörsammen mitt ord, väcken upp edra själsförmögenheter, skaken eder, så att I vaknen upp ur dödsdvalan, frigören eder från helvetets plågor, så att I icke bliven änglar åt djävulen och kastas i sjön av eld och svavel, vilket är den andra döden.
12 Jag, Jakob, talade mycket annat till Nephis folk och varnade dem för otukt och okyskhet och all slags synd och underrättade dem om de förfärliga följderna av sådant.
13 Men en hundradel av detta folks förehavanden - nu, då folket är så talrikt - kan ej upptecknas på dessa plåtar. Men mycket av vad de gjorde, deras tvister och krig och deras konungars regeringsåtgärder äro upptecknade på de större plåtarna.
14 Dessa plåtar kallas Jakobs plåtar, och de blevo förfärdigade av Nephis egen hand. Och nu slutar jag tala dessa ord.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3