Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormons Bok / Nephis första bok
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Læs teksten påengelskLæs teksten pådanskSkift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Kapitel 5
1 När vi hade kommit ut i ödemarken till vår fader, blev han fylld med glädje, och min moder, Sariah, blev likaledes mycket glad, ty hon hade i sanning sörjt för vår skull.
2 Hon hade nämligen trott, att vi gått förlorade i ödemarken, och hade knorrat mot min fader och sagt, att han var en man, som hade syner. Hon sade: Se, du har fört oss hit ifrån vårt arveland, och mina söner äro icke mera till, och vi förgås i ödemarken.
3 Med sådana uttryck hade min moder knorrat mot min fader.
4 Det var det som gjorde att min fader talade till henne, sägande: Jag vet, att jag är en man, som haft syner, ty om jag icke i en syn hade sett det som tillhör Gud, så skulle jag ej hava vetat något om Guds godhet utan hava stannat i Jerusalem och omkommit med mina bröder.
5 Men se, jag har fått ett förlovat land och däröver fröjdar jag mig. Ja, jag vet, att Herren skall befria mina söner från Laban och åter föra dem ut till oss i ödemarken.
6 Med sådana ord tröstade min fader, Lehi, min moder, Sariah, i hennes oro för oss, medan vi färdades i ödemarken upp till Jerusalems land för att hämta judarnas uppteckningar.
7 När vi åter kommo till min faders läger, se, då blev deras glädje fullkomlig, och min moder blev tröstad.
8 Och hon talade till mig och sade: Nu vet jag i sanning, att Herren har befallt min man att fly ut i ödemarken. Ja, jag vet även i sanning, att Herren har beskyddat mina söner och befriat dem ur Labans händer och givit dem makt, medelst vilken de kunde utföra det som Herren har befallt dem. Ja, på detta sätt talade hon.
9 Och det begav sig, att de fröjdade sig storligen och offrade Herren offer och brännoffer, och de uppsände tacksägelse till Israels Gud.
10 Och när de hade tackat honom, tog min fader, Lehi, uppteckningarna, som voro inristade på mässingsplåtarna och undersökte dem från begynnelsen.
11 Han såg att de innehöllo de fem Moseböckerna, vilka innehålla en berättelse om världens skapelse och om Adam och Eva, som voro våra första föräldrar,
12 och även judarnas uppteckningar från begynnelsen och ned till början av Sidkias, Juda konungs regering,
13 likaledes de heliga profeternas profetior från begynnelsen och ned till början av Sidkias regering, samt många profetior givna genom Jeremias mun.
14 Och det begav sig, att min fader, Lehi, även fann en förteckning på sina fäders släktled, varigenom han fick veta, att han var en av Josefs ättlingar, den Josef, som var Jakobs son och som blev såld till Egypten och som blev bevarad av Herrens hand för att kunna frälsa sin fader Jakob och hela hans hus från att omkomma av hunger.
15 De blevo även förda ut ur fångenskapen och ut ur Egyptens land av samma Gud som bevarat dem.
16 Min fader, Lehi, upptäckte på samma sätt sina fäders släktled. Även Laban var en av Josefs ättlingar, och därför hade han och hans fäder bevarat uppteckningarna.
17 När nu min fader såg allt detta, blev han fylld av Anden och begynte profetera om sina efterkommande -
18 att dessa mässingsplåtar skulle komma fram för alla nationer, släkten, tungomål och folk som voro av hans efterkommande.
19 Därför, sade han, skulle dessa mässingsplåtar aldrig förstöras, ej heller skulle de mera göras otydliga genom tidens lopp. Och han profeterade mycket rörande sina ättlingar.
20 Och det begav sig, att jag och min fader hittills hade utfört de befallningar som Herren givit oss.
21 Vi hade erhållit uppteckningarna, såsom Herren befallt oss, rannsakat dem och funnit, att de voro värdefulla, ja, att de hade stort värde för oss, emedan vi nu kunde bevara Herrens bud för våra barn.
22 Därför var det enligt Herrens visdom, att vi skulle taga dem med oss, då vi färdades i ödemarken på väg till löftets land.
Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3