Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym Mormonerne - Hvem er de?
Vis til forrige side / ALT-2Vis næste side / ALT-3Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Øverste ledere
Gordon B. Hinckley

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges organisation bygger på tre stadier - hovedsædet, regionalplan og lokalplan. Som leder for alle kirkens anliggender i hele verden sidder et råd som sædvanligvis består af tre mænd, kaldet Det øverste Præsidentskab. Det består af en præsident og to (lejlighedsvis flere) rådgivere. De tolv apostles Kvorum arbejder sammen med disse ledere, men de er kaldet specielt til at være "særlige vidner om Kristi navn i hele verden". (L&P 107:23). De udgør et omrejsende kvorum der leder organisationens verdensomspændende aktiviteter.

Kirkens præsident vælges blandt De Tolv. Foruden Det øverste Præsidentskab hører to andre kvorummer med til generalautoriteternes organisation. Et af disse kvorummer er De halvfjerds' første Kvorum. Det består af op til 70 mænd der specielt er kaldet til embedet og over dem sidder et præsidium på syv mænd. Disse mænd har fået de samme ansvarsopgaver som Jesus gav de halvfjerds han selv kaldte - nemlig at forkynde evangeliet ved missione- ring. De er med til at styre kirkens anliggender over hele verden, under Det øverste Præsidentskabs og De tolv Apostles ledelse.

Et præsiderende biskopråd, bestående af tre mænd, styrer kirkens materielle værdier. De assisteres af arkitekter, anlægsgartnere, ingeniører og mænd med andre uddannelser. De fører tilsyn med kirkebygningerne rundt omkring i verden og med andre faciliteter, til en værdi af millioner af dollars.

Men det præsiderende biskopråd tager sig ikke kun af de timelige sager. De får regelmæssigt tildelt religiøse opgaver, og rejser rundt i hele verden i forsøget på at øge de helliges åndelige velbefindende.

Foruden disse generalautoriteter er der ledere og hovedbestyrelser for de forskellige hjælpeorganisationer. Disse bestyrelser fører tilsyn med arbejdet i hjælpeorganisationerne over hele kirken, de opstiller retningslinier og leder aktiviteter ved personligt at besøge de lokale grupper. Medlemmerne af disse bestyrelser er kvalificerede mennesker som omhyggeligt vælges på grund af deres evner.

Kirkens præsident bliver kaldet ved Åndens åbenbaring til medlemmerne i De tolv Apostles kvorum, hvorfra han vælges. Det er dog således at det valg dette kvorum træffer skal sættes til afstemning blandt kirkens medlemmer. Dette princip om fælles samtykke anvendes i forbindelse med alle indsættelser til embeder. Ingen kan virke i en stilling uden samtykke fra dem den pågældende skal lede. Et fast punkt på dagsordenen ved alle konferencer er opretholdelsen af organisationens ledere.

Vis til forrige side / ALT-2 Vis næste side / ALT-3