Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Fritekst søgninger

Databasen på kristus.dk understøtter fritekst-søgninger. Det betyder kort og godt, at du kan søge på hvert eneste ord i teksten som er på fire bogstaver eller mere. Du har også mulighed for at vælge hvorledes du ønsker dit søge-resultat sorteret.

Søgning efter ord

Du kan skrive ét eller flere ord som teksten skal indeholde, f.eks. jesus kristus. Her vil du få tekster som har ordene jesus eller kristus.

Hvis du vil have at ordet ALTID forekommer i søgningsresultatet, skal du sætte et + (plus) foran ordet, f.eks. +jesus +kristus. Her vil du få returneret tekster som indeholder BÅDE jesus OG kristus.

Hvis du derimod skriver jesus +kristus, vil du finde alle tekster med ordet kristus, men vil først få vist de tekster hvor ordet jesus OGSÅ forekommer.

Du kan også angive at der er et ord som IKKE må forekomme - det gør du ved at sætte et - (minus) foran ordet, f.eks. jesus -kristus. Nu vil du kun se tekster hvor ordet jesus, men ikke kristus forekommer.

Der kan også søges på dele af ord, f.eks. kris*, som vil vise tekster med ord der begynder med bogstaverne kris, f.eks kristus eller krispus.

Hvis du ønsker at finde en bestemt rækkefølge af ord, skal du omgive ordene med "", f.eks "jesus kristus". Nu vil du kun finde tekster hvor ordene jesus og kristus findes, og hvor ordet kristus kommer umiddelbart efter ordet jesus.

Sortering

Søgeresultater på kristus.dk sorteres automatisk efter relevans. I forbindelse med din søgning, vil databasen undersøge på hvilken måde hvert enkelt søgeord forekommer i de forskellige tekster, og vægte dem derefter. Hvis ordet forekommer i mange tekster vil det blive vægtet lavere end et ord som forekommer sjældent.

Operator oversigt

Noget af det vigtigste du skal huske på, er at et søgeord skal være på mindst fire bogstaver. Denne begrænsning er indført for at hæve søgningernes hastighed.

+ (plus) Sætter du et plus-tegn foran et ord, betyder det at ordet IKKE MÅ forekomme i teksten.
 
- (minus) Sætter du et minus-tegn foran et ord, betyder det at ordet SKAL forekomme i teksten.
 
(ingen) Et ord hvor + eller - ikke er anført, kan tolkes på to måder. Hvis ordet er det eneste søgeord, vil alle tekster som indeholder ordet, blive fundet. Hvis ordet er en del af en søgestreng med flere ord betyder det at ordet KAN forekomme i fundne tekster. F.eks. vil søgningen jesus kristus finde tekster hvor ordet jesus ELLER kristus forekommer. Skriver du derimod +jesus kristus, bliver alle tekster med jesus fundet, men de tekster hvor kristus også forekommer vil have højere relevans, og blive vist først.
 
( ) Parenteser benyttes til at inddele dine søgeord i logiske grupper. F.eks. vil søgningen +jesus +(kristus herren) finde tekster med ordene jesus og kristus ELLER jesus og herren.
 
> < Større-end og mindre-end tegnene benyttes til at ændre den vægt som ordet tillægges for at beregne den fundne teksts relevans. F.eks. vil søgningen +jesus +(>kristus <herren) finde tekster med ordene jesus og kristus ELLER jesus og herren, men vil vægte jesus og kristus højere end jesus og herren, som derfor bliver vist først.
 
~ (tilde) At indsætte en tilde foran et ord, betyder det at ordets vægt bliver negativ. Denne metode kan bruges til at angive ord som gerne må findes i de tekster du søger efter, men at det er ikke vigtigt nok til at få vist teksterne først. Bruger du derimod - (minus) må ordet slet ikke forekomme.
 
* Stjernen bruges til at trunkere et søgeord og skal placeres EFTER ordet, i modsætning til de øvrige operatorer. Den kan benyttes når du vil søge på den første DEL af et ord, f.eks. vil søgning med skrift*, finde tekster hvor som skrift, skrifter og skrifterne forekommer.
 
" " Flere ord med anførselstegn omkring, finder kun tekster hvor ordene findes nøjagtig som skrevet. F.eks. vil søgningen "jesus kristus", finde tekster som indeholder både jesus og kristus, og hvor ordet kristus kommer umiddelbart efter jesus.
Find
Hjælp