Vis bog oversigt Gå til forside
Bruger: Anonym
Skift størrelse på bogstaver i teksten / ALT-Q
Mormons Bog
1. Nephi 3:7 Jeg vil gå og gøre det, som herren befaler.
1. Nephi 19:23 Jeg anvendte al hellig skrift på os.
2. Nephi 2:25 Adam faldt, for at mennesket kunne blive til.
2. Nephi 2:27 Mennesket er frit til at vælge frihed eller død.
2. Nephi 9:28-29 At være lærd er godt, hvis du adlyder Guds råd.
2. Nephi 28:7-9 Mange vil sige: Æd, drik og vær glad.
2. Nephi 32:3 Mæt dig med Kristi ord.
2. Nephi 32:8-9 Bed altid og bliv ikke træt.
Jakob 2:18-19 Søg Guds rige, før I søger rigdom.
Mosiah 2:17 Når I er I jeres medmenneskers tjeneste, tjener..
Mosiah 3:19 Det naturlige menneske er en fjende af Gud.
Mosiah 4:30 Vogt dine tanker, ord og gerninger.
Alma 32:21 Tro er ikke at have fuldkommen kundskab.
Alma 34:32-34 Dette er tiden, da man skal forberede sig til a..
Alma 37:6-7 Ved små og ringe ting bliver der udrettet store..
Alma 37:35 Lær visdom I din ungdom; hold Guds bud.
Alma 41:10 Ugudelighed har aldrig været lykke.
Helaman 5:12 Byg jeres grundvold på Forløserens klippe.
3. Nephi 11:29 Stridighed er af djævelen.
3. Nephi 27:27 Hvad slags mænd burde I da være?
Ether 12:6 Man får intet vidnesbyrd, førend troen er bleve..
Ether 12:27 Jeg vil gøre det svage stærkt for dem.
Moroni 7:16-17 Jeg vil vise jer, hvorledes I bør dømme.
Moroni 7:45 Kærligheden er langmodig og velvillig.
Moroni 10:4-5 Og når I modtager disse ting, spørg da Gud.
Bøger